Dobra biskupów kujawsko-pomorskich

Lp. Nazwa Daty graniczne Ilość kart Dawna sygn. Obecna sygn. Kopia użytk.
1. Regestrum rationis facte de frumentis praediorum episcopatus wladislaviensis 1531-1560 236 ABKP. Agosp. 1(133) 001 8170
2. Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego za bp. Jana Karnkowskiego 1532-1537 177 ABKP. Agosp. 2(134) 002 8170
3. Fragment „akt Kapituły Katedralnej Włocławskiej z 1520 r. i z innych lat” oraz „opis dóbr i dochodów klucza włocławskiego” (a także i innych), spisany na pocz. XVI w. I poł. XVI w. 33 ABKP. Agosp. 3(356) 003 8170
4. Inwentarz kurii dóbr biskupów włocławskich. Klucz wolborski 1567 96 ABKP. Agosp. 4 004/1 8170
5. Inwentarz zamku włocławskiego i folwarki to tego klucza należące 1582 12 ABKP. Agosp. 4a; ABKP. Agosp. 4a 004/2 8170
6. Katalog dóbr biskupstwa włocławskiego 1582 222 ABKP. Agosp. 5(136) 005/1 8170
7. Regestry dóbr biskupów włocławskich: klucz włocławski z 1583 r., klucze wolborski, raciąski, ciechociński, subkowski z 1582 r. 1582-1583 313 ABKP. Agosp. 5a(139); ABKP. Agosp. 5a(139) 005/2 8170
8. Rewizje dóbr biskupstwa włocławskiego 1598 198 ABKP. Agosp. 6(140) 006 8170
9. Rewizje dóbr biskupstwa włocławskiego 1598 229 ABKP. Agosp. 7(141) 007 8170
10. Regest dostarczenia zboża klucza subkowskiego z 1585 r. Rewizja Raciążka z 1615 r. Erekcja kolegiaty wolborskiej z 1538 r. Opis Wolborza 1582 r. Inwentarz zamku wolborskiego. Inwentarz klucza wolborskiego z 1623 r. Inwentarz klucza włocławskiego z 1607 r. Opis zamku włocławskiego z 1742 r. 1538-1742 144 ABKP. Agosp. 8 008 8170
11. Dobra biskupie 1570 11 ABKP. Agosp. 9a(138) 009/1 8174
12. Inwentarz klucza włocławskiego i raciąskiego 1561 8 ABKP. Agosp. 9b(138) 009/2 8174
13. Złoto skarbowe i jego waga oraz cały inwentarz osobisty biskupa 1599 17 ABKP. Agosp. 9c(138) 009/3 8174
14. Sąd na zamku brzeskim za bp. S. Karnkowskiego w 1568 r. 1568-1582 22 ABKP. Agosp. 9d(138) 009/4 8174
15. Dokument sądowy z 1570 r. 1570-1579 22 ABKP. Agosp. 9e(138) 009/5 8174
16. Dokumenty papieskie z lat 1577, 1579, 1582 i inne, dotyczące dóbr 1575-1689 27 ABKP. Agosp. 9f(138) 009/6 8174
17. Inwentarz kilku wsi klucza raciąskiego 9 ABKP. Agosp. 9g(138) 009/7 8174
18. Wykaz czynszów 1681 8 ABKP. Agosp. 9h(138) 009/8 8174
19. Varia (drobne) 1598-1689 43 ABKP. Agosp. 9i(138) 009/9 8174
20. Wsie kapitulne 1668-1697 18 ABKP. Agosp. 9j(138) 009/10 8174
21. Stan gospodarczy dóbr biskupstwa włocławskiego (8 kluczy) 26 ABKP. Agosp. 9k(138) 009/11 8174
22. Różne sołectwa i wójtostwa z XVIII w. – rewizje dóbr 1650-1699 52 ABKP. Agosp. 9l(138) 009/12 8174
23. Rewizja klucza wysińskiego z 1685 r. 1685-1686 2 ABKP. Agosp. 10a 0010/1 8174
24. Inwentarz klucza piórkowskiego z 1631 r. 1631 13 ABKP. Agosp. 10b 0010/2 8174
25. Inwentarz klucza subkowskiego z przełomu XVI i XVII w. XVI/XVII 6 ABKP. Agosp. 10c 0010/3 8174
26. Inwentarz klucza grabickiego z 1610 r. 1610 6 ABKP. Agosp. 10d 0010/4 8174
27. Inwentarz klucza niesłukowskiego z 1623 r. 1623 16 ABKP. Agosp. 10e 0010/5 8174
28. Inwentarz klucza niesułkowskiego z 1642 r. 1642 4 ABKP. Agosp. 10f 0010/6 8174
29. Rewizja (dokładna) kluczy raciąskiego, wolborskiego, łaznowskiego, smarzewskiego i czarnockiego z 1604 r. 1603-1604 64 ABKP. Agosp. 10g 0010/7 8174
30. Sumariusz dóbr biskupich z 1604 r. sporządzony z polecenia bp. Piotra Tylickiego przez kan. Mikołaja Brzezińskiego 1604 30 ABKP. Agosp. 10h 0010/8 8174
31. Opis klucza ciechocińskiego z ok. połowy XVII w. poł. XVII 6 ABKP. Agosp. 10i 0010/9 8174
32. Opis klucza kackowskiego z 1685 r. 1685 6 ABKP. Agosp. 10j 0010/10 8174
33. Inwentarz posiadłości wolborskich z 1674 r. 1674 25 ABKP. Agosp. 10k 0010/11 8174
34. Inwentarz kluczy: ciechocińskiego i piórkowskiego 1598-1624 43 ABKP. Agosp. 11a 0011/1 8174
35. Fragment inwentarza klucza niesułkowskiego 1624 10 ABKP. Agosp. 11b 0011/2 8174
36. Inwentarz klucza piórkowskiego 1604-1605 36 ABKP. Agosp. 11c 0011/3 8174
37. Fragmenty opisów kluczy: włocławskiego i lubotyńskiego z przełomu XVI/XVII w. XVI/XVII 61 ABKP. Agosp. 11a; ABKP. Agosp. 11d 0011/4 8174
38. Inwentarz kluczy: wolborskiego, czarnockiego i smarzowskiego 1610 14 ABKP. Agosp. 11e 0011/5 8174
39. Fragmenty inwentarzy gospodarczych różnych kluczy z XVII w. 1599-1700 90 ABKP. Agosp. 11c; ABKP. Agosp. 11f 0011/6 8174
40. Sumariusz dochodów klucza włocławskiego z 1597 r. i inne akta luźne 1571-1610 45 ABKP. Agosp. 12 0012 8170
41. Inwentarz biskupstwa kujawskiego i pomorskiego. Klucz subkowski. Podział krescencji. Dochody z klucza subkowskiego z 1713 r. 1713 54 ABKP. Agosp. 13(147) 0013 8170
42. Inwentarz dóbr kujawskich biskupstwa włocławskiego z 1720 r., sporządzony przez komisarzy z okazji przejścia dotychczasowego biskupa włocławskiego, Konstantego Felicjana Szaniawskiego, na biskupstwo krakowskie 1720 192 ABKP. Agosp. 14(148) 0014 8170
43. Inwentarz dóbr biskupów włocławskich z lat 1720-1724 1720-1724 558 ABKP. Agosp. 15(149) 0015/1 8171
44. Kopie kontraktów, umów i różnych listów w sprawie dóbr 1725-1735 291 ABKP. Agosp. 15a(150) 0015/2 8170
45. Inwentarze z l. 1726-1732, dosyć szczegółowe, głównie kluczy małopolskich tyczące 1726-1732 357 ABKP. Agosp. 16(151) 0016 8171
46. Klucz Wolborski po 1730 r. po 1730 30 ABKP. Agosp. 17(152) 0017 8171
47. Lustracja wolborszczyzny z 1739 r. 1739 124 ABKP. Agosp. 18(153) 0018 8171
48. Inwentarz dóbr biskupstwa włocławskiego, klucza wolborskiego z 1751 r. i innych kluczy, sporządzony przez komisarzy po śmierci bp. Walentego Czapskiego 1751 80 ABKP. Agosp. 19(155) 0019 8171
49. Inwentarz dóbr biskupstwa włocławskiego, głównie wolborszczyzny, po śmierci bp. Walentego Czapskiego, przez komisarzy sporządzone, z 1751 r. 1751 90 ABKP. Agosp. 20(156/374); ABKP. Agosp. 20(156, 374) 0020 8171
50. Inwentarz kluczy kujawskich z 1751 r. (sede vacante, po śmierci bp. Walentego Czapskiego sporządzony) 1751 59 ABKP. Agosp. 21(157) 0021 8171
51. Inwentarz kluczy kujawskich po śmierci bp. Walentego Czapskiego, przez Józefa ze Strzelna Strzeleckiego, dziekana wolborskiego, ekonoma kluczy kujawskich, sporządzony w 1751 r. 1751 59 ABKP. Agosp. 22(156) 0022 8171
52. Inwentarz klucza komorskiego, subkowskiego, kackiego i ciechocińskiego 1759 68 ABKP. Agosp. 23(159) 0023 8171
53. Rewizje dóbr biskupów kujawskich i pomorskich z indeksem 1760 198 ABKP. Agosp. 24(375) 0024 8171
54. Rewizje dóbr biskupów kujawskich i pomorskich [treść podobna jak w poz. 53] 1760 148 ABKP. Agosp. 25(162) 0025 8171
55. Inwentarz klucza wysińskiego 1764 51 ABKP. Agosp. 26(317) 0026 8171
56. Rewizja dóbr biskupstwa kujawskiego leżących w Prusach (klucze: ciechociński, komorski, subkowski, wysiński i kacki) 1766 108 ABKP. Agosp. 27(171) 0027 8172
57. Inwentarz dóbr biskupstwa włocławskiego oraz kluczy położonych w Prusach [niektóre zapisy takie same, jak w poz. 56] 1766 108 ABKP. Agosp. 28(175) 0028 8172
58. Inwentarze kluczy: ciechocińskiego, komorskiego, subkowskiego, wysińskiego i kackiego 1766 98 ABKP. Agosp. 29(171) 0029 8172
59. Zbiór akt luźnych z XVIII w. dotyczących różnych kluczy i spraw związanych z gospodarką w dobrach biskupich 1708-1797 244 ABKP. Agosp. 30 0030 8172
60. Rozrządzenie Komisji Dobrego Porządku w m. Włocławku r. 1787 uczynione 1787 151 ABKP. Agosp. 31(15) 0031 8172
61. Szczegółowy spis dochodów biskupstwa oraz dochody z poszczególnych kluczy 1686-1687 113 ABKP. Agosp. 32(145) 0032 8172
62. Szczegółowy spis dochodów biskupstwa oraz dochody z poszczególnych kluczy [drugi egzemplarz poz. 61] 1686-1687 114 ABKP. Agosp. 33(146) 0033 8172
63. Rachunki i przychody z różnych kluczy 1760-1762 127 ABKP. Agosp. 34(163) 0034/1 8172
64. Raporty wydatków 1760-1763 43 ABKP. Agosp. 34a 0034/2 8172
65. Rachunki z dóbr pomorskich 1761-1762 46 ABKP. Agosp. 35(164) 0035 8172
66. Rachunki w zbożu i pieniądzu w dobrach pruskich 1761-1765 77 ABKP. Agosp. 36 0036 8172
67. Rachunki 1762-1763 93 ABKP. Agosp. 37 0037 8172
68. Rachunki w zbożu i pieniądzu kluczy pomorskich 1762-1763 51 ABKP. Agosp. 38(168) 0038 8172
69. Rachunki z dóbr kapituły włocławskiej w Brodach, Stolcembergu i Niemczy 1762-1775 107 ABKP. Agosp. 39(167) 0039 8172
70. Rachunki z przychodów i wydatków gospodarczych w dobrach pomorskich 1764 81 ABKP. Agosp. 40(169) 0040 8172
71. Rachunki roczne dóbr pomorskich biskupstwa kujawskiego 1764-1766 150 ABKP. Agosp. 41(170) 0041 8172
72. Rachunki w zbożu i pieniądzu z dóbr pomorskich 1766-1767 97 ABKP. Agosp. 42(172) 0042 8172
73. Rachunki z dóbr pomorskich. Dochody obliczane w pieniądzach 1766-1767 131 ABKP. Agosp. 43(173) 0043 8172
74. Bilans z kluczy pomorskich: propinacji i pieniężnych 1766 44 ABKP. Agosp. 44(174) 0044 8172
75. Raporty z dóbr pomorskich: propinacji i pieniężnych 1767-1768 172 ABKP. Agosp. 45(176) 0045 8173
76. Rachunki: zbożowy, pieniężny i z propinacji 1767-1768 98 ABKP. Agosp. 46 0046 8173
77. Rachunki pomorskie 1768-1769 97 ABKP. Agosp. 47 0047 8173
78. Raporty z dóbr pomorskich 1769-1770 195 ABKP. Agosp. 48 0048 8173
79. Rachunki zbożowe i pieniężne z różnych kluczy 1769-1770 100 ABKP. Agosp. 49 0049 8173
80. Rachunki w zbożu i pieniądzu 1765-1771 123 ABKP. Agosp. 50 0050 8173
81. Bilans raportów kluczy pomorskich 1769-1773 70 ABKP. Agosp. 51 0051 8173
82. Rachunki pomorskie 1771-1772 73 ABKP. Agosp. 52(182) 0052 8173
83. Rachunki roczne kluczy pomorskich 1771-1772 117 ABKP. Agosp. 53(173) 0053 8173
84. Spisy funduszów biskupstwa włocławskiego i kapituły sporządzone przez delegata rządowego Moczydłowskiego w 1820 r. 1807-1833 217 ABKP. Agosp. 54(378) 0054 8173
85. Akta dotyczące różnych parafii i ich funduszy z XVIII i XIX w. 1789-1837 180 ABKP. Agosp. 55(381) 0055 8173
86. Uposażenie duchowieństwa diecezji włocławskiej, przeważnie z XIX w. XIX w. 652 ABKP. Agosp. 56(408) 0056 8173
87. Akta sądowe do dóbr w Smogorzewie i innych 1721-1781 (?) 335 3 [?] 0057
88. Wyciąg z księgi 27 (akta Rozrażewskiego, fol. 402): wykaz wsi parafialnych powiatu lęborskiego i pobieranych z nich opłat 2 7 0058
89. Sumariusz dokumentów z 1635[?] r. (odpis dla bp. K. Szembeka z 1723[?] r.) [1148-1639] 113 1b(143)[7b] 0059
90. Rejestr hiberny diecezji kujawsko-pomorskiej według taryfy z 1763 r.  1763 4 [Ze spuścizny po ks. S. Librowskim] 0060