AKTA KURII DIECEZJANEJ WŁOCŁAWSKIEJ-AKTA PERSONALNE

    Nowa diecezja, z urzędową nazwą „Diecezja włocławska”, weszła w swoją działalność już ze zreformowanymi przez nowy Kodeks Prawa Kanonicznego urzędami centralnymi, a mianowicie z Kurią Diecezjalną dla spraw administracyjnych i Sądem Kościelnym dla spraw sądowych. Stąd dwa zasadnicze zespoły akt, a mianowicie akta Kurii Diecezjalnej i akta Sądu Kościelnego. Rozpoczynają się one często już od 1818 r., czyli obejmują schyłkowe lata diecezji kujawsko-kaliskiej.
    Archiwum Kurii Diecezjalnej we Włocławku, stosownie do upływu lat i okoliczności, przekazuje do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku jako ostatecznie przechowującego coraz to nowe akta. Sprawia to pewną trudność przy układaniu, a także przy nadawaniu sygnatur aktom przybyłym do zespołu. Zespoły te są bowiem ciągle żywe – czyli kancelarie, w których akta powstają, ciągle funkcjonują. Ze względów praktycznych uznano, że najlepszym wyjściem będzie tworzenie podsekcji w ramach danej serii akt zespołu Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Odnosi się to tak do akt ogólnych, jak i do akt poszczególnych parafii, czy akt personalnych lub zakonnych.
    Ciągle nie jest uregulowana sprawa: po jakim czasie mają być przekazywane akta, zwłaszcza parafii, ponieważ te z okresu powojennego często są już poszukiwane.
    Pokaźną serię akt Kurii Diecezjalnej we Włocławku stanowią akta personalne. Jednak nie są to akta serii zamkniętej. Różny czas ich archiwizacji spowodował, że dzielą się na podserie.
    Akta personalne z okresu diecezji kujawsko-kaliskiej znajdują się w zespole akt personalnych Konsystorza Generalnego Włocławskiego.
    Teczki personalne, które są ujęte w pierwszej serii, obejmują zarówno zachowane akta personalne kapłanów z okresu przedwojennego, jak i część akt osób zmarłych wkrótce po odzyskaniu niepodległości. Zostały one ułożone i oprawione przez ks. Stanisława Librowskiego.
    W późniejszych okresach kilkakrotnie przekazywano akta personalne z Archiwum Kurii Diecezjalnej do Archiwum Diecezjalnego. Miało to miejsce:
        - 21 maja 1992 r., gdy przekazano akta 24 kapłanów (jest wykaz);
        - 3 czerwca 1992 r. akta 72 kapłanów (jest wykaz);
        - 21 lutego 2000 r. (jest spis – zweryfikowany. Brakuje akt ks. Kaźmierskiego Ireneusza i Perzyny Bolesława);
        - ostatnio przy końcu 2001 r. przekazano także akta personalne 41 kapłanów.
    W diecezji włocławskiej, zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej, przez czas pewien pracowało wielu kapłanów wywodzących się z innych diecezji, głównie z diecezji wschodnich, które pozostały poza granicami polski, i z wielu zakonów. Akta tych kapłanów, którzy albo powrócili do swoich diecezji czy zakonów, albo też udali się do innych diecezji, głównie na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”, stanowią odrębną serię akt personalnych (jest spis – w aktach własnych archiwum).
    Ponieważ akta te podlegały stopniowej archiwizacji, dlatego też otrzymały kolejne numery serii oznaczone cyfrą rzymską. Ze względu na braki numeracja może być przesunięta o jeden lub nawet dwa numery. Przy cytowaniu trzeba na to zwrócić uwagę.