AKTA WIZYTACJI KANONICZNYCH DIECEZJI KUJAWSKO-KALISKIEJ

    Stosunkowo ubogi jest zasób akt dotyczących okresu diecezji kujawsko-kaliskiej z lat 1818-1925. Przyczyna jest znana, a jest nią strata prawie całego zasobu archiwalnego z tego czasu w 1920 r. Najbardziej przydatne i najczęściej poszukiwane są protokoły wizytacyjne. Niestety zachowało się ich stosunkowo niewiele. Stąd są tym cenniejsze. Ta seria akt biskupów kujawsko-kaliskich ma opracowane repertorium w celu zorientowania kwerendzisty o zawartości tych ksiąg. Z tym repertorium można się zapoznać w czasopiśmie „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, w tomie 74 z 2000 roku, na stronach 263-413. Brakuje w tym repertorium księgi 12 i 23.